Osmileté gymnázium

 
Osmileté gymnázium
 

Nastoupit na osmileté gymnázium může každý, kdo dokončil 5. třídu ZŠ a uspěl u přijímacích zkoušek. Usilujeme o kvalitní všeobecné vzdělávání v bezpečném prostředí školy, která kromě pestré nabídky volnočasových aktivit a zájmových kroužků klade důraz také na přátelské klima. Přibližně 90% našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Studium na naší škole je všeobecné s možností výrazné profilace prostřednictvím povinně – volitelných seminářů a volitelných předmětů, nabízených zejména v posledních dvou letech studia.  Jako druhý cizí jazyk nabízíme od druhého ročníku osmiletého studia němčinu, španělštinu a francouzštinu. Na naší škole usilujeme nejen o smysluplné vzdělávání, ale také o osobnostní rozvoj v duchu křesťanských hodnot.

 

Naši absolventi v roce 2015

Obory

 

 

 

 

Kritéria přijetí, předpokládané počty přijímaných uchazečů a termíny pro přijímací řízení na gymnázium v roce 2021

 
 

Nejčastější dotazy

Dokdy je nutné podat přihlášku? Zobrazit odpověď

Přihláška ke studiu by měla být do kanceláře školy doručena nejpozději 1. března 2021, do 15:00 hodin

Jsme ateistická rodina, neklade se na gymnáziu až přílišný důraz na náboženství? Zobrazit odpověď

Křesťanskou víru nikomu nevnucujeme. Od žáků i učitelů požadujeme vzájemnou toleranci k osobnostním i světonázorovým odlišnostem. Jedním ze základních pilířů naší civilizace je však židovsko-křesťanská duchovní tradice; snažíme se proto naše žáky s ní hlouběji seznamovat. Neopomíjíme ani ostatní světová náboženství. Naši studenti volí od prvního ročníku studia mezi povinně – volitelnými předměty, religionistikou, či náboženstvím. Výuka religionistiky nepředpokládá jakoukoliv obeznámenost s křesťanstvím. Vliv náboženství na světové dění v současnosti jednoznačně stoupá, a tak se domníváme, že vyšší povědomí našich studentů, potažmo absolventů o náboženských fenoménech pro ně bude znamenat jednoznačnou výhodu. Věřícím a s vírou sympatizujícím studentům nabízíme bohatou nabídku nepovinných (mimoškolních) duchovních aktivit, jako např. školní a třídní mše, duchovní obnovy, poutě atd. Všem studentům je vedle obvyklých školních „asistenčních služeb" (výchovná poradkyně, preventista sociálně – patologických jevů, speciální pedagog) také k dispozici spirituál školy, katolický kněz. Domníváme se, že na naší škole klademe na vzdělávání v náboženských věcech důraz přiměřený, který není na úkor ostatním oborům studia.

Zvládne dítě dobře přechod ze ZŠ na gymnázium? Zobrazit odpověď

Vzhledem k tomu, že můžeme přijmout pouze cca každého pátého uchazeče o osmileté studium, zvládají přechod na gymnázium obvykle všichni žáci zcela bez problémů. Naprostá většina žáků nižšího gymnázia (prima až kvarta) pokračuje ve studiu na gymnáziu vyšším (kvinta až oktáva).

 
 

Sdílet:

 

Brigáda Na Plachtě

 

Afghánistán očima novinářky Petry Procházkové

 

Upozornění pro uživatele mobilní aplikace Bakaláři