Přijímací zkoušky

 
Přijímací zkoušky
 

Předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 • Oficiální výsledky - osmileté studium
 • Oficiální výsledky - čtyřleté studium
 • Oficiální výsledky budou zveřejněny 30. 4. 2018 ve 14:00.
 • Dne 30. 4. 2018 od 11:00 do 13:00, před vydáním rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí, mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu.
 • Termíny pro odevzdání zápisových lístků

  Upozorňujeme uchazeče o studium, že zákonná lhůta pro odevzdávání Zápisových lístků je 10 pracovních dnů. Výsledky byly zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na budově školy v pondělí 30. 4. 2018. Lhůta pro odevzdání Zápisových lístků začíná 2. 5. 2018 v 8:00 hodin a končí ve středu 16. 5. 2018 v 15:00 hodin.

  Pracovní doba kanceláře školy pro odevzdávání Zápisových lístků:

  Po, Út, St, Pá - 8:00 - 11:00          12:30 - 15:00

   Čt - 8:00 - 11:00                          12:30 - 16:00

  Nebo zaslat poštou na adresu školy: Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové.

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout dne 2. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 a 13:00 do 18:00 nebo 3. 5. 2018 od 7:30 do 13:30.
 • Nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí se budou posílat doporučeným dopisem do vlastních rukou zákonným zástupcům dne 4. 5. 2018.

 

Aktuální infomace k přijímacímu řízení

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní je na stránkách školy, kde také zveřejní jmenný seznam přijatých uchazečů (www.bisgymbb.cz).

Dne 30. 4. 2018 od 11:00 do 13:00, před vydáním rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí, mají uchazeči a jejich zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si můžou  zákonní zástupci uchazečů vyzvednout dne 2. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 a 13:00 do 18:00 nebo 3. 5. 2018 od 7:30 do 13:30. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán na poštu. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo v případě, že zápisový lístek byl odevzdán na obor vzdělání s talentovou zkouškou.

Vyřizování odvolání (autoremedura)

Nenastoupí-li uchazeči ke studiu (nezašlou-li zápisový lístek), budou místa takto uvolněná obsazována na základě autoremedury. Jedná se o postup, ve kterém ředitel školy kladně vyřídí odvolání těm uchazečům, kteří se svými výsledky v přijímacím řízení zařadili bezprostředně za přijímané. Zbylá odvolání postoupí ředitel školy krajskému úřadu.

 

 

Kritéria přijetí, předpokládané počty přijímaných uchazečů a termíny pro přijímací řízení v roce 2018

Kritéria pro přijetí a předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Při přijímacím řízení bude zohledňován prospěch na základní škole (max. 20 bodů), výsledky přijímacích testů z matematiky (max. 50 bodů) a českého jazyka (max. 50 bodů) a také zájmová a mimoškolní činnost (max. 10 bodů). Nejvyšší možný dosažený bodový zisk je 130 bodů.

Prospěch bude hodnocen následovně: 5 bodů obdrží uchazeč za výbornou na vysvědčení v pololetí aktuálního ročníku a na konci předcházejícího ročníku z předmětů matematika a český jazyk.

Testy z matematiky a českého jazyka jsou připravovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV). Test z Českého jazyka a literatury v délce trvání 60 minut a test z matematiky v délce trvání 70 minut. Testy obsahují uzavřené úlohy (s nabídkou odpovědí), otevřené úlohy (bez nabídky odpovědí) a test z matematiky i široce otevřené úlohy (s hodnocením postupu řešení). Povolené pomůcky jsou pouze rýsovací potřeby a propisovací tužka. Za každý z testů lze získat maximálně 50 bodů. Obsah a rozsah testů vychází z RVP pro základní vzdělání, pro osmileté obory se jedná o učivo pro první stupeň ZŠ, pro čtyřleté studium o učivo celého RVP pro ZŠ. Ilustrační testy jsou zveřejněny na webu www.cermat.cz.

Zájmová a mimoškolní činnost bude hodnocena na základě vysvědčení ze ZUŠ (případně jiné školy stejného typu, která je uvedená v rejstříku škol mezi základními uměleckými školami), výuka musí probíhat v současnosti i předcházejícím školním roce, uzná se také vysvědčení dokládající ukončení vzdělávacího cyklu. Celkem je možné obdržet za docházku do ZUŠ nejvýše pět bodů.

Dále na základě umístění na prvních třech místech okresního kola (2b) nebo krajského kola (3b) v individuálních soutěžích vyhlášených MŠMT a uvedených ve věstníku MŠMT jako typ A nebo B. Podkladem pro přidělení bodů je předložení kopie diplomu ze současného nebo předcházejícího školního roku a v dané soutěži se uznává jen jeden. Body se uznávají také při předložení jazykového certifikátu (3b) o složení jazykové zkoušky (všechny součásti zkoušky) s mezinárodní platností na úrovni nejméně A1 pro osmileté studium a A2 pro čtyřleté studium. Nejvýše 5 bodů lze také získat po předložení potvrzení o pravidelné výuce náboženství (potvrzení ze školy nebo vysvědčení, případně potvrzení duchovního správce).  

V případě shodného celkového bodového zisku budou přednostně přijímáni uchazeči s lepším ziskem z testů. Dalšími pomocnými kritérii budou (v uvedeném pořadí): vyšší bodový zisk z testu z českého jazyka, nižší průměr prospěchu na posledním vysvědčení ze ZŠ, lepší prospěch na ZŠ z anglického jazyka na posledním vysvědčení ze ZŠ, losování.

Úpravu podmínek pro žáky s hendikepem může ředitel školy povolit jen na základě vyjádření školského poradenského zařízení.

Dle §20 odst.4  školského zákona 561/2005 Sb. lze na základě žádosti odpustit zkoušku z českého jazyka osobám, které získaly předchozí vzdělání na zahraniční škole (znalost českého jazyka se ověří rozhovorem).Pořadí těchto uchazečů bude určeno na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Počty přijímaných uchazečů na školní rok 2018/2019

Délka studia

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Přijímací zkoušky

čtyřleté studium

 (kód oboru 79-41-K/41)

30

CZVV (M a ČJL)

osmileté studium

(kód oboru 79-41-K/81)

54

CZVV (M a ČJL)

 

 

Kritéria pro bodové hodnocení jednotlivých částí přijímacího řízení na školní rok 2018/19

(přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 12. 13. 16. 17. 4. 2018)

 

Prospěch

5b za každou výbornou z ČJ a M v aktuálním pololetí

a na konci předcházejícího školního roku (doloženo na přihlášce nebo kopií vysvědčení)

max.20 bodů

Přijímací testy

50b za test z českého jazyka (CZVV)

50b za test z matematiky (CZVV)

max. 100 bodů

Zájmová a mimoškolní činnost

5b pravidelná výuka ZUŠ trvající nejméně 2 roky (doloženo vysvědčením ZUŠ) nebo potvrzení o absolutoriu 1. cyklu – v případě, že uchazeč navštěvuje více oborů nebo nástrojů, započítává se docházka do ZUŠ jen jedenkrát

3b předložení certifikátu o složení jazykové zkoušky s mezinárodní platností; na úrovni A1 pro osmileté studium a na úrovni A2 pro čtyřleté studium (dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky); certifikát musí obsahovat všechny 4 součásti (Listening, Reading, Writing, Speaking).

2b umístění na prvních třech místech okresního kola v individuálních soutěžích vyhlášených MŠMT a uvedených ve věstníku MŠMT jako typ A nebo B

3b umístění na prvních třech místech krajského kola v individuálních soutěžích vyhlášených MŠMT a uvedených ve věstníku MŠMT jako typ A nebo B

5b pravidelná výuka náboženství (potvrzení ze školy nebo vysvědčení, případně potvrzení duchovního správce).

max. 10 bodů

 

Maximální bodový zisk

 

max. 130 bodů

Pozn.: žádáme uchazeče, aby k žádosti přikládali jen ty dokumenty, které jsou relevantní s výše uvedenými kritérii.

 

 

 

 
 

Nejčastější dotazy

Dokdy se musím přihlásit? Zobrazit odpověď

Vyplněnou přihlášku je možné podat osobně v kanceláři Biskupského gymnázia B. Balbína nejpozději do 1. března 2018. Přihlášku je možné odeslat i poštou na adresu Biskupské gymnázium B. Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Orlické nábřeží 1/356, 500 03 Hradec Králové. Také v tomto případě musí být ve škole nejpozději do 1. března 2018. Součástí přihlášek by měly být i přílohy.

Kdy a kde se dozvím výsledky? Zobrazit odpověď

Výsledky budou fyzicky zveřejněny na hlavních dveřích školy a elektronicky na našich webových stránkách. Výsledky zpracovává centrálně CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - www.cermat.cz ). Jakmile CERMAT testy vyhodnotí, můžeme započítat body dle našich kritérií a zveřejnit celkové výsledky přijímacích zkoušek.

Jaký je počet evidovaných přihlášek na naši školu? Zobrazit odpověď

Počty přijatých Přihlášek ke vzdělávání v loňském roce: 4-leté gymnázium - přijato 101 přihlášek, 8-leté gymnázium - přijato 309 přihlášek.

 
 

Sdílet:

 

Adventní koncert studentů Biskupského gymnázia a církevní ZUŠ

 

Pomozte s koupí křídla pro ZUŠ

 

Školní kolo zeměpisné olympiády