Školné

 
Školné
 

Pravidla vybírání školného pro šk. rok 2020/21

Již před několika lety jsme se rozhodli zavést na Biskupském gymnáziu školné. Neradi bychom, aby tento krok bránil ve studiu dětem z rodin, které jsou sociálně slabé nebo více početné, případně dětem z neúplných rodin. Konkrétní postup a termíny pro podávání žádostí o odpuštění školného je uveden níže.

Výše školného je stanovena na 6.000,- Kč ročně. Tuto částku schvaluje Školská rada a Rada školské právnické osoby.  Díky vybírání školného již několik let vyplácíme studentům prospěchová stipendia.

Důvodem k zavedení školného je trvalý nedostatek finančních prostředků určených k dalšímu rozvoji školy, který se týká zejména jejího materiálního vybavení.  Pevně věřím, že tento krok chápete a že přispěje ke zlepšení práce naší školy, zvýšení kvality vybavení a dalšího školního zázemí.

Školné na BIGY - Právní úprava

Možnost zakládat církevní školy vyplývá z §8 odst. 6 školského zákona a možnost vybírat školné pak z §123 školského zákona (tj. zák. 561/2004 Sb.). O vybírání školného rozhoduje statutární orgán právnické osoby, která vykonává činnost školy – v našem případě tedy ředitel školy.

I v předcházejících právních úpravách byla církevním školám přiznána možnost vybírat školné, proto se jedná o rozhodnutí, které je v souladu s nynější i předchozí právní úpravou.

Pravidla pro vybírání školného

1. Školné se vybírá ve všech ročnících gymnázia ve výši 6.000,- Kč na školní rok, pouze v maturitních ročnících je kráceno na 4.500,- Kč ročně (maturanti končí v květnu). Tedy platba za měsíc je 500,- Kč.

2. Termíny platby: Školné prosím uhraďte nejpozději do 30. 9.  v daném školním roce celé, nebo je možné hradit ho částečně, a to do 30. 9.  první polovinu a do 28. 2. druhou polovinu. Je také možná úhrada měsíčními splátkami, platba za září a říjen do 30. 9., a pak vždy do posledního dne předcházejícího měsíce.

3. Způsoby platby: doporučujeme bezhotovostně na účet 1016001416/5500, jako variabilní symbol prosím uvádějte identifikační kód studenta, který je v záhlaví smlouvy a bude uveden také na elektronické čipové kartě a který je (pro případ jeho ztráty nebo zapomenutí) k dispozici u třídních učitelů. Jako specifický symbol platby uveďte prosím kód 111. V bance je možné založit trvalý příkaz, tak aby platby probíhaly každý měsíc. Školné je možné také složit v bance na účet školy nebo zaplatit složenkou. Ve výjimečných případech je možné také uskutečnit platbu v hotovosti do pokladny školy.

4. Školné je odpouštěno nemajetným – přesněji těm, kteří prokáží, že pobírají dávky v hmotné nouzi dle zákona 111/2006 Sb. v platném znění.  Bude posuzováno na každé pololetí zvlášť a bude nutné pobírání této dávky doložit k 30.9. a 28. 2. probíhajícího roku (v kanceláři školy).

5. Část školného je odpuštěno početným rodinám – konkrétně mají-li rodiny v našem souškolí další děti, pak za druhé dítě je školné sníženo na 50% a za třetí a další děti je odpuštěno celé školné. K tomu není potřeba podávat žádnou žádost, škola si sourozence eviduje sama. Předpokládáme, že za nejstarší dítě se platí celé školné, za mladší jen polovina a za ještě mladší děti se neplatí vůbec.

6. V mimořádných případech, hodných individuálního posouzení, může ředitel školy rozhodnout o dočasném odpuštění nebo snížení školného. K tomu je potřeba poslat žádost do konce září příslušného školního roku k rukám ředitele školy.

7. Vybrané školné bude přednostně využito na úhradu stipendií a na provozní, především materiální, náklady gymnázia.

Pravidla pro stanovení stipendií

Prospěchové stipendium je stanoveno na 500,- Kč pololetně za průměr 1,00 (na pololetním, resp. ročníkovém vysvědčení) v prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia a za průměr do hodnoty 1,2 v ostatních ročnících.

Čísla účtů rodičů

Pro případné vracení finančních prostředků školou rodičům (např. složíte-li peníze na zájezd, a pak se ho z důvodu nemoci Vaše dítě neúčastní) budou použita čísla účtů, ze kterých jsme obdrželi školné. V případě, že potřebujete užívat číslo jiné, zašlete jej na adresu ekonomky školy: pavla.volkova@bisgymbb.cz, nezapomeňte uvést jméno, třídu a variabilní symbol Vašeho dítěte.

 
 

Sdílet:

 

Výstava výtvarných prací našich studentů v městské knihovně

 

Olympiáda ve francouzském jazyce

 

Zeměpisná olympiáda